درباره ما

فروشگاه ابزار قطعه با تهیه و توزیع انواع قطعات الکتروموتو، الکتروپمپ و کمپرسور و به معنای کامل تامین قطعات چرخه صنعت استان تمام سعی خود را در ادامه حرکت این چرخه برداشته است.